Diller

Ders İçerikleri

EPÖ 501        Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi          

Bu ders gelişim sürecindeki bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik yönlerine ilişkin gelişimiyle, farklı öğrenme kuramları açısından bireyin nasıl öğrendiği üzerinde odaklaşmaktadır.

EPÖ 502      Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının program geliştirme süreç ve kavramları, ünitelendirilmiş yıllık ve ders planlarının geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu ile öğretim yöntemleri konularında bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.

EPÖ 503        Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Bu dersin amacı öğretmen adaylarının ölçme aracı geliştirebilecek bilgi ve becerilerle donatılmasıdır.

EPÖ 504      Araştırma Yöntemlerine Giriş

Bu dersin amacı; bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi sağlayabilmektir.

EPÖ 505        Eğitimde Program Geliştirme I

Program geliştirmenin farklı temellerini açıklamak, program tasarımı ve modellerini öğretmek, program geliştirme sürecini kavratmak, eğitimdeki yeni yönelimleri öğretmek.

EPÖ 506      Eğitimde Program Geliştirme II

Program geliştirmenin farklı temellerini açıklamak, program tasarımı ve modellerini öğretmek, program geliştirme sürecini kavratmak, eğitimdeki yeni yönelimleri öğretmek.

EPÖ 507        Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel araştırmalar ile ilgili temel kavramlar, araştırma yöntemleri, amaç, varsayım ve sınırlılıklar, yapılmış araştırmaların analizi, evren ve örneklem belirleme, veri toplama ve analizi teknikleri, bulguların yorumlanması ve değerlendirilmesi, araştırma öneri ve raporunun hazırlanması, Kaynak gösterimleri.

EPÖ 508      Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

Bilimsel araştırmalar ile ilgili temel kavramlar, araştırma yöntemleri, amaç, varsayım ve sınırlılıklar, yapılmış araştırmaların analizi, evren ve örneklem belirleme, veri toplama ve analizi teknikleri, bulguların yorumlanması ve değerlendirilmesi, araştırma öneri ve raporunun hazırlanması, Kaynak gösterimleri.

EPÖ 509        Etkili Sınıf Yönetimi

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim,  yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

EPÖ 510      Eğitim İstatistiği II

Öğrencilerin veri girişi yapabilmeleri, Verilere uygun istatistik teknikleri seçebilmeleri, Uygulamalı olarak SPSS programını kullanabilmeleri

EPÖ 511        Program Değerlendirme

Program değerlendirmenin program geliştirme sürecindeki önemini kavrama, program değerlendirme modellerini bilme, program değerlendirme yöntem ve veril toplama teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazanma, yapılmış araştırma ve uygulamalardan yararlanma, yeni program değerlendirme çalışmaları planlama.

EPÖ 512      Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

Öğrenciler farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini, eğitim programlarını, öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim ile ilgili konularda eleştirel bakış açıları kazanırlar.

EPÖ 513       Öğrenme ve Öğretme Stratejileri ve Yöntemleri

Bu dersin amacı, öğrencilerin öğrenme ve öğretim ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri, öğretim planı çeşitlerini, öğrenme ve öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini, öğretmen yeterliliklerini öğrenmeleridir.

EPÖ 514      Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Program Geliştirme

Eğitim Programlarının geliştirilmesinde tasarım uygulama ve değerlendirme süreci, Türkiye’de İlköğretim programlarının gelişimi Değerlendirmenin program geliştirme sürecindeki önemi konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırmak

EPÖ 515       Eğitim Teknolojisinde Çağdaş Gelişmeler

EPÖ 516      Mesleki Teknik Eğitimin Kuramsal Temelleri ve Sorunları

Bu dersin amacı, Mesleki ve teknik eğitimin tarihini ve kuramsal temellerini, nitelikli işgücü yetiştirmede mesleki teknik eğitimin önemini, öğrenci performansı ve verimliliği, etkili mesleki eğitimi, bu alandaki geliştirme iyileştirme projelerini ve alana katkılarını öğretmektir.

EPÖ 517       Program Geliştirmenin Temelleri

Bu dersin amacı bir bilim dalı olarak Eğitim Programları alanını, bu alandaki temel kavramaları, yaklaşımları h ve program geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere yapılan planlama, geliştirme ve tasarlama sürecinin tanıtmak ve bilgi kazandırmaktır.

EPÖ 518      Eğitimde Ölçme Teknikleri

Ölçme kavramı, ölçmenin önemi ve gelişimi, ölçme araçları, ölçme araçlarının çeşitleri, ölçmenin niteliği, eğitimde ölçme, bilişsel duyuşsal ve psikomotor davranışların ölçülmesinde kullanılacak teknikler, akademik başarı, genel ve özel yeteneklerin, tutum, ilgi ve kişilik ile ilgili özelliklerin ölçülmesi. Ölçme aracı hazırlama, Ölçme araçlarının uygulanması, puanlanması ve yorumlanması.

EPÖ 519       Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Bu dersin amacı İnsanın gelişim özellikleri ve eğitim açısından doğurguları ve öğrenme kuramlarına göre öğrenme ilkeleri bilgisi; gelişim ve öğrenme ilkelerine göre öğretimin planlanması yeterlikleri kazandırmaktır.

EPÖ 520      Eğitim Ortamlarının Tasarımı

Bu dersin amacı öğretim ortamlarını tanımlayabilmek ve tasarlayabilmektir.

EPÖ 521       Düşünme ve Yaratıcılığa Dayalı Program Geliştirme

Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin düşünme, düşünme türleri, yaratıcılık kavramları, program geliştirme süreci ve düşünme ve yaratıcılığa dayalı program geliştirilmesi konularında bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

EPÖ 522      Eğitim Felsefesi

Öğrencilere, eğitimle felsefe arasındaki ilişkileri göstermek, eğitimin felsefi temellerine dair bir kavrayış kazandırmak.

EPÖ 523       Eğitim Tarihi

Dersin amacı, dünya eğitim tarihinde ve  Türkiye’de eğitimin modernleşmeye başladığı  yıllardan itibaren uygulanmış eğitim tecrübelerini teorik olarak tanımak ve mevcut eğitim uygulamalarını daha sağlıklı değerlendirmektir.

EPÖ 524      Eğitim Programı: Kuram ve Tasarım

Bu dersin amacı program geliştirme alanında yer alan kuramları, kuramları, bu kuramlar arasındaki farklılıkları ve kuramlara karşı yapılan eleştiriler hakkında alanda çalışacak olan kişilere bilgi sağlamaktır.

EPÖ 525      Öğretmen Eğitimi ve Programları

EPÖ 526      Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama

E-öğrenme ve uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramları öğrenmek ve bu alanda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. Farklı medya ortamlarında ders tasarımı planlama, uygulama ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek.

EPÖ 527      Öğretim Modelleri: Kuram ve Uygulama

Bu dersin amacı, öğrenmenin doğası ve öğrenme öğretme kuramlarını tanıtmak, öğrenme öğretme kuramları ve uygulama arasındaki ilişkiyi incelemektir.

EPÖ 528     Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

Dersin amacı çeşitli alanlardaki (eğitim yönetimi, ilköğretim, mesleki eğitim, yükseköğretim, öğretmen yetiştirme, eğitim yöneticisi yetiştirme, denetçe yetiştirme, yaygın eğitim, yükseköğretime geçiş, eğitime kaynak sağlama, eğitimi yaygınlaştırma ve kalite geliştirme vb.) eğitim politika dokümanlarının (şuralar, kalkınma planları, raporlar) incelenmesi, uygulamaların tartışılması ve politika geliştirmektir.

EPÖ 529      Avrupa Eğitim Sistemleri

Avrupa ülkelerinde bugüne kadar yer almış eğitim sistemleri, eğitim sistemlerinde yaptıkları reformlar, halen geçerlikte olan eğitim sistemlerinin incelenmesi ve Avrupa birliği açısından karşılaştırılması.

EPÖ 530     Avrupa Birliği Eğitim Programları

Avrupa birliği kapsamında geliştirilmiş olan, Erasmus, Socrates, Comenius, Lingua, Leonardo da Vinci gibi eğitim programlarının kapsamı, amacı ve yapılan uygulamaların incelenmesi. Türkiye’de bu programlarla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi.

EPÖ 531      Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme

Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin Mesleki Teknik Eğitimin esasları ve amacı doğrultusunda Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Ayrıca, programların nasıl geliştirileceği,  program geliştirme, program geliştirmenin temelleri, programın öğeleri ve aralarındaki ilişkilerin incelenmesidir.

EPÖ 598     Yüksek Lisans Semineri

Yüksek Lisans öğrenimi yapan öğrenci veya danışmanı tarafından seçilen bir konuda öğrencinin konu ile ilgili literatürü tarayarak hazırlayıp, topluluk önünde sunduğu bilimsel bir çalışmanın yapılmasıdır.

EPÖ 599     Yüksek Lisans Tezi

Tez süresinin sonunda yazılı tez çalışmasını ve savunmasını içerir.

EPÖ 702     Uzmanlık Alan Dersi

Bu dersin amacı, yapılacak tez çalışmalarında güncel konuların takip edilmesi ve danışman-öğrenci arasında bilgi aktarımının gerçekleştirilmesidir.

 

Türkçe