Diller

Doktora

EPÖ 601    Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

Bu ders gelişim sürecindeki bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik yönlerine ilişkin gelişimiyle, farklı öğrenme kuramları açısından bireyin nasıl öğrendiği üzerinde odaklaşmaktadır. 

EPÖ 602    Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bu dersin amacı, öğrencilerin program geliştirme süreç ve kavramları, ünitelendirilmiş yıllık ve ders planlarının geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu ile öğretim yöntemleri konularında bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.

EPÖ 603    Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Bu dersin amacı öğretmen adaylarının ölçme aracı geliştirebilecek bilgi ve becerilerle donatılmasıdır.

EPÖ 604    Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmalar ile ilgili temel kavramlar, araştırma yöntemleri, amaç, varsayım ve sınırlılıklar, yapılmış araştırmaların analizi, evren ve örneklem belirleme, veri toplama ve analizi teknikleri, bulguların yorumlanması ve değerlendirilmesi, araştırma öneri ve raporunun hazırlanması, Kaynak gösterimleri.

EPÖ 605    Eğitimde Program Geliştirme I

Program geliştirmenin farklı temellerini açıklamak, program tasarımı ve modellerini öğretmek, program geliştirme sürecini kavratmak, eğitimdeki yeni yönelimleri öğretmek.

EPÖ 606    Eğitim Felsefesi

Öğrencilere, eğitimle felsefe arasındaki ilişkileri göstermek, eğitimin felsefi temellerine dair bir kavrayış kazandırmak.

EPÖ 607    İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel araştırma süreçlerini tanır ve kendi alanına dair problemleri tespit ederek bunları çözme çabasını bilimsel süreçlerle yaşar.

EPÖ 608    Veri Toplama ve Çözümleme

Bu dersin amaci, bilimsel arastirma sureclerinde veri toplama ve analiz yontemlerini ogrenmek, ve bu yontemleri egitim arastirmalari sureclerinde kullanabilmektir.

EPÖ 609    Program Geliştirmenin Temelleri II

Program geliştirmenin farklı temellerini açıklamak, program tasarımı ve modellerini öğretmek, program geliştirme sürecini kavratmak, eğitimdeki yeni yönelimleri öğretmek.

EPÖ 610    Öğrenme ve Öğretme Teorileri

Bu dersin amacı öğretmen adaylarına öğrenme ve öğretme alanında yapılan uygulamaların altında yatan kuramsal temeller hakkında bilgi kazandırmak ve konu ile ilgili literatürü tanıtmaktır

EPÖ 611    Karşılaştırmalı Eğitim

Bu dersin amacı, farklı ülkelerdeki program geliştirme çalışmalarının karşılaştırmalı olarak incelenerek, eğitim sistemlerinin birbirleri ile ve Türkiye’de ki eğitim sistemi ile karşılaştırılmasıdır.

EPÖ 612    Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar

Bu dersin amacı, program geliştirmenin temel modellerini ve yeni yaklaşımlarını öğretmek ve eğitimde meydana gelen yeni gelişmelerin ve çağdaş eğitim akımlarının eğitim sistemine ve uygulanan programlara etkilerini belirlemektir.

EPÖ 613    Eğitim İstatistiği

Bu ders kapsamında öğrencilerin verilere uygun istatistik teknikleri seçebilmeleri, veri girişi yapabilmeleri ve SPSS yardımıyla uygun istatistik teknikleri kullanabilmeleri amaçlanmıştır..

EPÖ 614    Eğitimde Nitel Araştırma Metotları

Öğrencilerin nitel eğitim araştırmalarının kuramsal temelleri bilgisi, nitel veri toplama bilgisi ve becerisi, nitel veri analizi yaklaşımları bilgisi ve becerisini kazanmalarını sağlamak.

EPÖ 615    Program Geliştirme ve Uygulama Sorunları

Bu dersin amacı öğrencilerin geçmişte ve günümüzde ülkemizde program geliştirmenin bilmelerini ve sorunlarını ortaya koymalarını sağlamaktır.

EPÖ 616    Öğretim Tasarımları: Kuramlar ve Modeller

Öğretim ortamındaki problemleri öğretim tasarımı ilkelerinden faydalanarak analiz etmek. Öğretimdeki sorunlara, öğretim tasarımı teorilerini kullanarak yeni bazı çözümler sunmak.

EPÖ 617    Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

Bu dersin amacı, 21. Yüzyıl eğitim dünyasındaki yeni yönelimlerin neler olduğunu, nereye yöneldiği konusunda eğitimcileri bilgilendirmek, gelecekte eğitim alanındaki gelişmeleri yorumlayabilecek bakış açısı kazandırmaktır.

EPÖ 618    Program Değerlendirme ve Sorunları

Bu dersin amacı, bir eğitim programın bütün boyutları ile nasıl değerlendirileceği, bu süreçte araştırılması gereken problemler, verilerin toplanması, analizi ve sonuçların programı geliştirmeye yönelik değerlendirilmesi yeterliklerini kazandırmaktır.

EPÖ 619    Eğitim Politikalarının Analizi

Bu dersin amacı, günümüz dünyasının siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan bugünkü düzeylerine ulaşmalarında uyguladıkları eğitim politikalarının tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesidir.

EPÖ 620    Eğitim Programlarında Teori ve Uygulamalar

Bu dersin amacı, program geliştirme kavramları, program geliştirme süreçleri, program tasarımlama süreçleri hakkında bilgi, yorum ve analiz becerileri kazandırmaktır.

EPÖ 621    Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

Bu dersin amacı eğitimde kullanılan ölçme araçlarının özelliklerini bilme, bu araçları geliştirme-uyarlama, uygulama ve sonuçlarını yorumlayabilmektir.

EPÖ 622    Program Geliştirmede Alan Araştırması

Bu dersin amacı, program geliştirme alanında, bilgi üretme, bilgiye ulaşma ve bilgi kullanma konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

EPÖ 624    Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Sorunları

Bu dersin amacı, Türk eğitim sisteminde içerisinde öğretmen, öğretmenlik mesleği ve öğretmen sorunlarını incelemektir. 

EPÖ 698    Doktora Semineri

Dersin amacı, öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.

EPÖ 699    Doktora Tezi

Doktora tezinin amacı öğrencilerin seçilen bir alanda bilimsel olarak güçlü bir şekilde bağımsız bir çalışma yapabileceğini göstermesini, belirli bir zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma yapabileceğini ortaya koymasını ve bulgularının ikna edici bir biçimde yayınlamasını sağlamaktır.

EPÖ 702  Uzmanlık Alan Dersi

Bu dersin amacı, yapılacak tez çalışmalarında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesidir.

Türkçe